Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2013

aprikose
5269 9a2c 390
Reposted fromlabellavita labellavita viaDontKillMe DontKillMe
7404 4880 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaDontKillMe DontKillMe

February 12 2013

aprikose
Reposted fromnosiemka nosiemka viaskins skins

September 01 2012

aprikose
Reposted fromstopy stopy
aprikose
4470 35ce 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed
aprikose
Reposted frombubu-jaga bubu-jaga

August 30 2012

aprikose
0836 8f46 390
Reposted fromkleofas kleofas viayouareawhoree youareawhoree
aprikose
Play fullscreen
Don't make me sad, don't make me cry
Sometimes love is not enough when the road gets tough
I don't know why...
Come and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain

August 29 2012

aprikose
0728 494e 390
Reposted fromlunq lunq viaziangorgeous ziangorgeous

August 18 2012

aprikose
9393 d516 390
Reposted fromyouareawhoree youareawhoree
aprikose
9420 bd57 390
Reposted fromyouareawhoree youareawhoree

August 04 2012

aprikose
Mieliśmy wszystko, wszystko tak dobrze się układało, a tu nagle wybuchła bomba atomowa i rozbiła w pył cały nasz świat. Nie wiemy nawet, gdzie jesteśmy. W takiej chwili czym prędzej odtwarzamy siebie od nowa. Jak najszybciej powracamy na twardy grunt wyobrażeń o sobie, gnani – jak zwykł mawiać Trungpa Rinpocze – tęsknotą za samsarą. Tymczasem gdy nasz świat się rozpada, pojawia się przed nami wspaniała szansa. Nie mamy jednak na tyle zaufania do naszej wewnętrznej mądrości, by po prostu pozwolić rzeczom pozostać w tym stanie. Naszą nawykową reakcją jest chęć odzyskania siebie – choćby oznaczało to powrót do starej złości, goryczy, niechęci, lęku czy zagubienia. Rekonstruujemy zatem swą trwałą, dobrze znaną, niezmienną osobowość, cyzelując ją niczym Michał Anioł swe dzieło.
— Deirdre Blomfield-Brown, "Kiedy życie nas przerasta"
Reposted fromkonrad konrad viaDontKillMe DontKillMe

July 03 2012

aprikose
1664 cd33 390
Reposted fromblackdress blackdress viaadia adia
aprikose
7465 86e9 390
Reposted frommaim-me maim-me viametameta metameta
aprikose
2632 4e69 390
Reposted fromsunlight sunlight viametameta metameta
aprikose
1141 88b0 390
Reposted fromciapciararapciap ciapciararapciap viaadia adia

June 08 2012

aprikose
7070 f6e0 390
Reposted fromappreciation appreciation viametameta metameta
aprikose
4456 6042 390
Reposted fromsztyftwsztyfcie sztyftwsztyfcie viametameta metameta

June 02 2012

aprikose
5761 7ac3 390
Kaya <3
Reposted frombendem bendem viaadia adia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl