Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2012

aprikose
3163 0740
Reposted fromlesbian-party lesbian-party viametameta metameta
aprikose
4125 9f35 390
aprikose
4952 ded3 390
Reposted fromyouareawhoree youareawhoree
aprikose
0767 fd46 390
Reposted fromadia adia

May 14 2012

aprikose
Reposted frommeem meem viajethra jethra
aprikose
9589 c22d 390
Reposted fromvertige vertige viajethra jethra

May 12 2012

CLICK ON THE PONIES!

Reposted fromerial erial viametameta metameta

May 07 2012

aprikose
aprikose
Dlaczego zawsze musisz wszystko analizować? Przyszłość to przyszłość. Sama o siebie zadba. Możesz tu siedzieć cały dzień i snuć domysły, ale co ci to da? Mnóstwo niepotwierdzonych domysłów. A w międzyczasie nie zrobisz nic, nie będziesz żyła, bo za bardzo cię pochłonie roztrząsanie rzeczywistości.
— Jutro, John Marsden
Reposted fromlittle-things little-things viaadia adia
aprikose
4913 21db 390
Reposted fromrealizeyourbeauty realizeyourbeauty viaadia adia

April 30 2012

aprikose
5732 b7ec 390
Reposted fromBlackMelancholy BlackMelancholy viametameta metameta
aprikose
5224 55e2 390
Reposted fromkleofas kleofas viaadia adia

April 29 2012

aprikose
5383 8d37 390
Reposted frombeskinny beskinny

April 28 2012

aprikose
3894 e032 390
Reposted byknicKnackunconsciouspolgarrawolfssuppecornismadhatternessBlitziHightopsyustinetocgregglesjbeanviva-salvadore

April 24 2012

aprikose
3038 1b94 390
Reposted fromddream ddream viaadia adia
aprikose

April 23 2012

aprikose
1508 28c1 390
mistrz świetlicki, parasolki. 
Reposted frometa eta viametameta metameta
aprikose
2752 a6e9 390
Reposted fromyouareawhoree youareawhoree viaadia adia

April 21 2012

aprikose
5720 2cd3 390
Reposted fromyouareawhoree youareawhoree

April 20 2012

aprikose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl